چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنهایکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.تعریف اجارهاجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.مستأجر: اجاره ‌کنندهمؤجر: اجاره دهندعین مستأجر: مورد اجارهمال‌الاجاره: اجاره بهااجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.2- لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.3- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.4- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است و عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و...6- اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.7- مستأجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.8- اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.9- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.10- عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.11- اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.12- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.13- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.15- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.16- پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.- درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.نمونه درخواستاحتراماً اینجانب.........................فرزند..............مقیم...........یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان................به پلاک ثبتی...... به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ.........به آقای ..... فرزند..... از تاریخ.......لغایت........به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می‌باشد.17- رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.18- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و... از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.19- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.20- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بهدی شارژ و ... باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می‌نماید.

  
نویسنده : احمد رضازاده ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۸
تگ ها :

مشاوره حقوقی

با عرض سلام واحترام  دراین وبلاگ ارائه کلیه خدمات مشاوره حقوقی اعم از  کیفری مدنی ثبتی صدور چک بلا محل ودعاوی انحصار وراثت و مهرو موم ترکه و دعاوی زوجین و طلاق توافقی انجام میگیرد از عموم علاقمندان مستدعی است نظرات خود را در این وبلاگ ثبت نمایند . ما با کادری مجرب از وکلای دادگستری دعاوی شما را از هرمرحله از رسیدگی که باشد با توکل بر خدا به سرانجام مطلوب خواهیم رساند

  
نویسنده : احمد رضازاده ; ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۸
تگ ها :

مشاوره املاک

سوال 1-- : اینجانب به صورت شفاهی با شخصی توافق نمودم که ساختمانی در ملک اینجانب احداث نماید ولی متاسفانه علیرغم تصفیه حساب کامل نامبرده نه تنها از تکمیل کامل بنا خودداری نموده بلکه تخلفاتی نیز در ساخت بنای احداثی نیز مرتکب گردیده است بطوریکه مهندس ناظر مربوطه موارد تخلف را کتبا" به اینجانب به عنوان مالک اعلام نموده است . حال باتوجه به اینکه اینجانب هیچگونه قرارداد کتبی با نامبرده تنظیم ننموده ام و صرفا" تعدادی از همسایگان و شهود دیگر وجود دارند که می توانند در این خصوص و توافقات فی مابین شهادت دهند .حال : 1- آیا اساسا" به صرف دلایلی چون شهادت شهود . معاینه محل . تحقیق محلی . نظر کارشناسی و اظهارنامه می توان اقامه دعوی الزام به اجرای تعهد (شفاهی) و تکمیل و مطالبه خسارت ساختمان را مطرح نمود ؟ 2-آیا در ابتدا الزاما"می بایست از طریق اظهارنامه الزام به تعهد وی را اخطار نمود یا بدون نیاز به آن می توان دادخواست ارائه کرد . 3- آیا می توان ابتدائا" بدون ابلاغ اظهارنامه و یا دادخواست الزام به اجرای تعهد شخصا" بنا را با هزینه شخصی تکمیل و سپس مطالبه خسارت نمایم . متشکرم


پاسخ :  بهتر است ابتدا اظهار نامه بدهید در صورت عدم اقدام از سوی متعهد الزام وی را از دادگاه بخو اهید موفق باشید
 


سوال 2-- :  احتراما به استحضار می رساند اینجانب در مورخ 11/3/1381 یک واحد آپارتمان 75 متری در مهر شهر کرج را از شرکت عمران سازه گستران آسایش با شماره ثبت 187061 پیش خرید نمودم که شرکت مذکور موظف بود در قبال دریافت 12900000 دوازده میلیون و نهصد هزار تومان حداکثر ظرف مدت بیست ماه آپارتمان را تحویل دهد لیکن تا کنون واحد را تحویل نداده است . اخیرا شرکت مذکور با کلاهبرداری هر چه بیشتر مبلغ حدود بیست میلیون تومان بیشتر از مبلغ قرارداد جهت تحویل آپارتمان درخواست می نماید . شایان ذکر است اینجانب برای شکایت و دادخواهی سردرگم هستم و نمیدانم به کجا باید شکایت کنم و خدا شاهد است هزینه گرفتن وکیل را ندارم و هم اکنون پس از خداوند بزرگ از آن سازمان محترم درخواست یاری و راهنمائی را دارم . و من ا... التوفیق

پاسخ : تحویل مورد معامله وثمن و شرایط ان تابع قرارداد تنظیمی است و میبا یستی مطا لعه و اظهار نظر شود می توانید به واحدهای ارشاد در مجتمع های قضایی برای راهنمایی مراجعه نمایید

سوال3 -- :  بنده دارای یک قطه زمین ودارای منزل مسکونی بوده که توسط شهرداری به علت خیابان سازی تخریب شده است قانون در این مورد چه مگوید در برابر حقوق من ؟

پاسخ : شهرداری موظف است که بهاء عرصه و اعیان ملک حضرتعالی که در طرح قرار گرفته است به قیمت روز پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت می توانید در این خصوص به مرجع قضایی محل وقوع ملک مراجعه و این امر (دریافت خسارت) را درخواست نمایید
 
سوال 4-- : فروش مال غیر اینجانب سال 84 ازشخصی بابت صدورچک بلامحل شکایت کردم نهایتاباوساطت حفاظت سازمان مربوط نامبرده چک خود راباچک دیگری برای سال 85 تعویض کرد واینجانب نیزدردادگاه رضایت دادم. نامبرده د برای تضمین چک فوق طی قراردادی این بارعینا"متعهد شدد" پرداخت چک فوق راطی هفته جاری بدون قیدوشرط باثبت سندمنزل مسکونی درشهرستان...دربنگاه یادفاترثبت بطورقطعی تضمین می نمایم ودرصورت عدم پرداخت چک دارنده چک میتواندحتی به صرف استناد به خوداین نوشته ازطریق قانونی نسبت به وصول مبلغ چک درمنزل مسکونی هرگونه دخل وتصرفی نموده وازهرطریقی که صلاح بدانداقدام نماید.خوداین نوشته وقولنامه نیزقطعی وبرای وصول چک فوق معتبرمی باشد.ضمنا اسناد منزل مسکونی را جهت تضمین چک فوق واجرای متن این قرارداد دراختیاردارنده چک قرارخواهم داد.ارزش ملک به مبلغ....وبه نشانی ....می باشد. تعهدات این قراردادبه تنهایی نیزلازم الاجراوقطعی بوده وامتناع دراجرای این قراردادمسئولیت قانونی دارد. اینجانب تاتسویه نهایی بدون موافقت دارنده چک آقای... حق واگذاری منزل مسکونی فوق رابغیرندارم ودرصورت عدم پرداخت چکها نامبرده به نسبت چک پرداخت نشده صاحب ملک مزبوربوده وحق هرگونه دخل وتصرف رادارد.اینجانب درصورت انتقال به غیرقبل ازتسویه نهایی اتهام فروش اموال غیررامی پذیرم و...." نامبرده برخلاف تعهدات فوق نه تنها چک رااین بارهم پرداخت نکردواسناد ملک رانیزدراختیاراینجانب قرارندادبلکه ملک موردتعهدفوق راهم بدون اطلاع من فروخته است. ازکارشناس محترم سوال دارم علاوه برشکایت حقوقی ازچک به چه شکل ازنامبرده بابت فروش ملک مزبور بصورت کیفری یاحقوقی شکایت نمایم؟ آیا باعدم پرداخت چک ملک به اینجانب انتقال یافته ونامبرده مرتکب فروش مال غیرشده است؟ وبطورکلی بافروش ملک فوق نامبرده مرتکب چه جرمی شده است؟ بااحترام رضا

پاسخ : با سلام چک دوم شما حقوقی است و تعهد به انتقال ملک فروش و یا بیع تلقی نمی شود و چون ملکیت به شما منتقل نشده فروش مال غیر مصداق ندارد النهایه به نظر میرسد با ارایه دادخواست حقوقی طلب خود را راحت تر وصول خو ا هید کرد موفق باشید
 
سوال 5-- :اینجانب دراسفندماه آپارتمانی راقولنامه کرده ام تاباوام مسکن بتوانم خریداری نمائیم اما حال شخص فروشنده میگوید که مبلغ فروخته شده پایین بوده وحاضر به انجام معامله نمیباشد وباتوجه به اینکه بنده درخواست وام کرده ام بلاتکلیف مانده ام لطفا مراراهنمائی نمائید. باتشکر

پاسخ : چنانچه در انجام بیع و تنظیم مبایعنامه مقررات قانونی رعایت گردیده می توانید با تقدیم دادخواست الزام فروشنده را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از دادگاه حقوقی محل وقوع ملک درخواست نمایید.

سوال 6--: ایا رای مبنی بر بطلان قرارداد عادی نیاز به مراجعه به اجرای احکام و یا اخذ نامه ای از دادگاه دارد؟
پاسخ : درخواست ابطال یا فسخ قرارداد الزاما نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی داردکه پس از انجام فرآیند رسیدگی و صدور حکم این امر محقق می گردد.
 
سوال 7-- :  بنده دارای یک واحد آپارتمان دز طبقه همکف یک مجتمع هشت واحدی که در هر طبقه دو واحد وجود دارد هستم که در قسمت وسط و کنار آشپزخانه بنده یک واحد پاسیو و نور گیر به متراژ هشت متر وجود دارد که فقط از قسمت بنده درب عبور دارد و هیچ یک از واحد های دیگر به آن راه عبور ندارد و فقط پنجره نور گیر در طبقات دارند و در همین طبقه حدود چهار متر بالکن که آن هم بصورت مشاع در قسمت شمال ساختمان وجود دارد میباشد که آن نیز از واحد جنبی بنده راه دارد و در اختیار و تصرف ایشان (همسایه بنده )میباشد. و همچنین در راه پله انتهای طبقه جلوی راه ورود به پشت بام حدود شش متر فضا وجود دارد که آن را نیز ساکنین طبقه بالا لوازم مازاد خود را قرار داده و بعنوان انباری از آن استفاده میکنند بنده به جهت اینکه آشپزخانه بنده توسط ساکنین طبقه بالا دیده نشود قسمتی از سقف پاسیو را با طلق که بسیار نازط و فقط محافظ دید میباشد پوشانده ام و از پاسیو هم مانند دیگران به عنوان قرار دادن لوازم استفاده مینمایم . اخیرا مالک آپارتمان شماره دو که خود نیز خدود چهار متر از مشاعات را بصورت بالکن در اختیار دارد از بنده به عنوان تصرف متصرف مشاعات شکایت نموده است و شورای حل اختلاف نیز پس از بررسی و نظر کارشناس که اعلام نموده بود فقط راه ورود از واحد بنده است و حق استفاده از این واحد میباشد ( مطابق عرف ) ولی متاسفانه رای به خاع ید و تخلیه اینجانب داده است و با توجه به اینکه طبق قانون شهرداری طلق به عنوان سقف کاذب میباشد و سقف به حساب نمی آید حکم به برداشتن آن نموده است و با توجه به اینکه بنده در دفاعیه خود صراحتا به این امر که دیگر ساکنین نیز از مشاعات دیگر استفاده احتصاصی مینمایند هیچ ترتیبی نداده است حال آیا کار بنده حلاف میباشد ؟ زیرا مطابق عرف و ماده دوم اجرائی آئین نامه قانون تملک آپارتمانها حق استفاده از واحد فوق با بنده میباشد.

پاسخ : علی الاصول ارایی که از ناحیه مراجع قضایی یا شبه قضایی مثل شورای حل اختلاف صادر می باشد حمل بر صحت است مگر اینکه اشتباه بینی در رای صادره وجود داشته باشد که در اینصورت قابل تجدید نظر هست علیهذا به نظر میرسد با توضیحاتی که شما مرقوم فرموده اید رای درست صادر شده با این حال اکر رای قابل اعتراض است می توانید به دادگاه عمومی اعتراض نملیید موفق باشید

سوال 8-- : مشکلی برای خانواده اینجانب پیش امده که امید است با راهنمایی شما عزیزان و یاری خداوند متعال من بتوانم آنرا حل نمایم حدودا 5 سال پیش ما خانه گلنگی خود را در اختیار شخصی گذاشته ایم که بصورت اپارتمان درآورد بعد از گذشت سه سال از آن تاریخ و تکمیل شدن ساختمان متوجه شدیم که این شخص با هر نیرنگ و ترفندی که بوده روی ملک ما وام گرفته و ملک ما در رهن بانک رفته با تلاش فراوان و پیگیریهای مداوم توانستیم این فرد را مجبور کنیم که این وامها را تصفیه کند ولی از آنجایی که این فرد برشکست شده بود فقط توانست جریمه این وام را بدهد و بقیه را تقسیط بر روی واحدها بصورت فروش اقساطی نماید بعد از کلی دوندگی این فرد تنها چاره ای که داشت این بود که وجه التزامی در اختیار ما بگذار تا بعد از مدتی بیاد و وام را تسویه کند ایشان سه دانگ سندی که با شخص دیگری قرارداد بسته بود یعنی این سندگرو بانک و با شخص دیگری اشتراک ساخت داشت به نام ما زد و یک اقرار نامه مبنی بر اینکه تازمانی که وامها را تسویه نکرده این سند وجه التزام است در اختیار ما است و ما می توانیم در صورت تسویه نکردن بر روی ان اقدام نماییم اما متاسفانه بعد از گذشت دو سال هنوز ایشان وام واحدهای ما را تسویه نکرده و ما پس از اقدام متوجه شدیم که ایشان علاوه بر وکالتی که به ما داده است وکالتی دیگر به صاحب قبلی ملک هم داده حال نمی دانیم با توجه به مشکلات این ساختمان و وامی که ما داریم باید چه کنیم و متاسفانه ما نیز از لحاظ مالی انقدر قوی نیستیم که بتوانیم بخاطر 16 میلیون تومان 1600000 تومان به وکیل بدهیم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید در این مورد باید به کدام ماده حقوقی استناد کرد؟ کدام ماده حقوقی شامل این موضوع خواهد شد؟ البته من حقوقدان نیستم ولی این از مصادیق کلاهبرداری هست.. لطفا راهنمایی کنید

پاسخ : اگر فرد یاد شده مالک 3 دانگی است که بابت التزام به شما داده با تحقق تخلف وی می توانید با استفاده از وکالتنامه نسبت به فروش 3 دانگ سهمی وی از ملک و استیفای طلب خود با حفظ حقوق رهنی بانک اقدام نمایید -
 

سوال 9-- : آپارتمانی را سال گذشته (با وام بانک مسکن) خریداری کرده ام که فروشنده مبلغی از قیمت خانه را به عنوان رهن کامل در آن سکنی گزیده. گرچه قرارداد اجاره ای با وی منعقد نکرده ام، اما در مبایعه نامه تنظیمی در آژانس مسکن با ایشان (قبل از تنظیم سند رسمی در محضر برای نقل و انتقال) مبلغ رهن از کل قیمت خانه مورد معامله مشخص است. آیا می توان در محاکم در صورت ضرورت (عدم تخلیه یا ...) بدان استناد کرد. با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ : سوال ابهام دارد معهذا اگر مبلغی از ثمن معامله کم بوده و فروشنده در قبال آن مورد معامله را در رهن خود قرار داده است بعد از اتمام مدت رهن شما باید مبلغ را به وی داده و او نیز مکلف به تحویل ملک خواهد بود-

سوال 10-- : یک قطعه زمین خریداری شده است الان شهرداری اعلام نموده درطرخ فضای سبز قرارداردازپرداخت غرامت امتناع میورزد آیا متوانم معامله را فسخ کنم با چه عنوانی

پاسخ : سوال از حیث عدم تعیین زمان معامله ناقص است معهذا-اگر مورد معامله عیب دارد شما طبق شرایطی حق فسخ خواهید داشت -اما به نظر می رسد با توجه به اینکه شما از شهرداری مطالبه غرامت نموده اید معامله قطعی باشد -چنانچه شهرداری متقاضی خرید ملک باشد یا طرحی داشته باشد باید طبق توافق یا با جلب نظر کارشناس قیمت ملک را به مالک بدهد یا معوض بدهد-
 
سوال 11-- : پدر اینجانب در سال 1340 یکقطعه زمین را صاحب آن با تنظیم صلحنامه دستی خریده وکالت بلا عزل نیز گرفته است . بعد از گذشت سالیان زیاد متوجه شده ایم این زمین چندین دست معامله شده است و کسی که بما فروخته است نیز فوت کرده است . حل می خواهم بدانم چگونه می توان ورثه این فرد را پیدا کرد و سند زمین را بنام پدرم نمائیم . آیا باید از همه کسانییکه زمین را خریده اند شکایت نمائیم . خواهشمندم دقیقاً راهنمائی فرمایئ . خیلی خیلی سپاسگزارم .

پاسخ : چنانچه منظور جنابعالی اخذ سند رسمی در خصوص موضوع می باشد در این رابطه می بایست به طرفیت ورثه فروشنده اقامه دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله نمود (توسط پدر جنابعالی) و در صورتیکه ملک مورد خریداری توسط پدر شما به دیگری نیز به فروش رسیده ایشان می توانند در این رابطه شکایت کیفری علیه عاملین موضوع به اتهام فروش مال غیر در دادسرا مطرح نمایند

سوال 12-- : آیا در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد میتوان علیه فروشنده یا مصا لح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کرد؟اگر می شود چگونه؟ اگر نمی شود چرا؟
 
پاسخ : خیر-الزام به انتقال سند با وصف مذکور با توجه به عدم سابقه ثبتی موضوعیت ندارد-
 

سوال 13-- :  یک واحد منزل مسکونی و یک باب مغازه تجاری در قطعه زمینی به مساحت 200 متر واقع شده و هر دو ملک قیمت برابری دارند و حیاط نیز جزو مشاعات هر دو ملک محسوب میشود . 1 . آیا مالک مغازه در تمام قطعه زمین مذکور سهیم میباشد ؟؟؟ 2 . در صورت تخریب هر دو ملک بمنظور آپارتمان سازی آیا مالک مغازه میتواند نسبت به واحدهای مسکونی هم ادعا داشته باشد یا اینکه فقط نسبت به مغازه با متراژ سابق میتواند ادعا داشته باشد ؟؟؟ 3 . لطفا در خصوص سهم مغازه های تجاری در زمینی که در آن واقع شده اند توضیح دهید ؟؟؟ با تشکر فراوان
 
پاسخ : سوال ابهام دارد-معهذا اگر مغازه و ملک مسکونی تفکیک شده و هر کدام سندجداگانه دارند و هر دو مالک قصد بازسازی دارند در صورت بازسازی مالکیت هر کدام تابع اسناد مالکیت می باشد و در صورت اشاعه بودن ملک 2 حالت دارد یا توافق شده که طبق توافق عمل می شود و یا اینکه طبق قانون شراکت عمل خواهد شد -
 

سوال 14-- : باسلام و تشکر اگر کسی دو دانگ از آپارتمانی را خریداری کرده باشد اما قولنامه ای نوشته شده نداشته باشد و فقط 3 نفر شاهد باشند که او خریدی انجام داده و بهای سهم خود را به فروشنده داده است آیا شانسی برای اثبات ادعای خریدار فقط با اتکا به شهادت شهود وجود دارد یا خیر در این صورت علیه فروشنده که بعد از این فروش تمام آپارتمان را به فرد دیگری فروخته و تحویل داده شکایت کیفری باید مطرح شود یا دادخواست حقوقی . متشکرم
 
پاسخ : با سلام ، شما میتوانید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و استناد به شهادت شهود ، بر فروشنده پیروز شوید و پس از آن و در صورت حصول سایر شرایط میتوانید شکایت کیفری و یا دعوی حقوقی علیه وی طرح کنید .
سوال حقوقی : براساس ماده80قانون نظام صنفی اتحادیه های صنفی میتوانند برای بعضی از مشاغلی که مکان انها دارای کاربری اداری یا تجاری است جواز کسب صادر نمایند حال سوال این است که ایا شهرداری میتواند مانع کار کاسبی شود که در ملکی با کاربری اداری به شغلی مجاز مشغول است و جواز کسب معتبر دارد بشود و در صورت ممانعت شهرداری چه باید کرد؟؟ با تشکرسوال 15-- : بنام خدا ، بنده مالک یک مغازه نانوایی هستم که در سال 1349 اجاره داده شده است و مستاجر تا کنون(1386) مغازه را در تصرف دارد. با توجه به اینکه در قرارداد اجاره هیچ اشاره ای به فروش سرقفلی نشده ، آیا مستاجر مالک سرقفلی است؟ ومن به چه روشی میتوانم نسبت به باز پس گیری مغازه اقدام کنم؟
 
پاسخ : با سلام. در صورتی که نیاز شخصی خود به مغازه را اثبات نمائید و یا پروانه تخریب و بازسازی مغازه را بگیرید میتوانید با تقدیم دادخواست تخلیه و پرداخت حق کسب و پیشه ( طبق نظر کارشناس ) حکم تخلیه بگیرید. در هر صورت مستاجر شما ،مالک منافع و حقوق کسب و پیشه میباشد.

سوال 16-- : در سال 71یکباب مغازه را به موجب اجاره نامه عادی اجاره نمودم که تا این تاریخ یعنی سال 86 همه ساله توسط موجر تمدید میگردید .حال با گذشت 15سال در صورت تخلیه مغازه ایا به بنده حق کسب وپیشه یا سرقفلی تعلق میگیرد.
 
پاسخ : با سلام . اگر مغازه در شهرهای مشمول قانون باشد ( از جمله تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور که نامشان در قانون تصریح گردیده است ) در صورتی که مالک متقاضی تخلیه باشد ، طبق نظر کارشناسی ،حق کسب و پیشه به شما پرداخت خواهد شد .
 

سوال 17-- : حدود دو ماه پیش و در اوج گرانی مسکن، آپارتمانی را در بنگاه املاک خریداری کردیم و طبق برنامه هفت میلیون تومان بصورت پرداخت اولیه به فروشنده پرداخت کردیم، و قرار شد پس از تشکیل پرونده و اخذ وام 18 میلیون تومانی مابقی پرداخت را در محضر و پس از انتقال سند قطعی پرداخت نمائیم. لذا به دلیل عدم پیش بینی زمان اداری لازم، به پیشنهاد فروشنده تاریخ محضر مشخص نشد. اما بعد از مدتی فروشنده اعلام کرد که آپارتمان ایشان فاقد پایان کار است و در واقع حدود ده میلیون به شهرداری بدهکار است. از آنجا که وی هیچ گونه اقدامی در جهت تسویه بدهیهای خود انجام نداده و قیمت مسکن هم کلی گرانتر شده است، به ایشان اعتراض کردیم که وی اعلام کرد خواهان فسخ قرارداد است. خواهشمند است در مورد سوالات زیر مرا راهنمایی فرمائید: 1- آیا ایشان می تواند به صرف پرداخت ضرر و زیان پیش بینی شده قرارداد را فسخ نماید؟ 2- با توجه به اینکه بنگاه املاک تمام مدارک را برای تسویه حساب در اختیار وی قرار داده است، آیا می تواند آنرا درجایی دیگر به فروش رساند؟ 3- آیا با مراجعه به دادگاه می توان مدارک را از وی گرفته و او را مجبور به ایفای تعهدات نمود؟ 4- چه مسئولیتهایی متوجه بنگاه امکال خواهد بود؟ با تشکر فراوان

پاسخ : با سلام اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد باشد خیر 2 اگر به 2 نفر بفروشد قابل تعقیب است 3در حدود توافقات انجام شده می توان الزام وی را از دادگاه خواست 4 به نظر نمی رسد بنگاه مسئولیتی داشته باشد


سوال 18- : اگر در قرار دادی خریدار زیر اثر انگشت فروشنده - جمله ای تحت عنوان « ضمنا" زمین کنار زمین محمدعلی و باید لب خیابان باشد » اضافه نموده آیا جمله زیر اثر انگشت در محاکم قابلیت استناد و اعتبار دارد . لطفا" توضیح دهید . و راهنمایی بفرمائید .

پاسخ : با سلام اگر هر کلمه ای بعد از توافق و امضا ی توافقنامه در سندی قید شود عنوان الحاق و از مصادیق جعل است موفق باشیدک به روز صادر شده تا 6ماه از تاریخ صدور وتا 6ماه از تاریخ برگشت قابلیت تعقیب کیفری را دارد

سوال 19-- : تکلیف دیوار مشاع در یک ساختمان در حالی که یک بخش می خواهد ساختمان بسازد و بخش دیگر دیوار نمی خواهد چیست؟ دیوار مشاع قطر زیادی دارد و امکان خراب کردن آن نیز وجود ندارد، چون ساختمان مجاور روی آن واقع شده است. لازم به ذکر است که شهرداری در حال حاضر برای درخواست تخریب این ملک سهم متراژ دیوار را که 6 متر مربع می شود از زمین کم کرده است. آیا مالک می تواند قیمت کارشناسی این 6 متر را از همسایه بخواهد؟
 

پاسخ : سلام. طبق مواد 114 و 119 قانون مدنی ،در مورد دیوار اشتراکی هیچیک از شرکاء نمیتوانند بدون اجازه شریک دیگر تغییری در وضعیت دیوار ایجاد نماید مگر در صورت نیاز به تعمیراتی که اجتناب ناپذیر باشد. همچنین یکی از شرکاء نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود نماید و یا قیمت سهم خود را از وی مطالبه کند . پس شما نمیتوانید قیمت 6 متر مورد بحث را از شریکتان بخواهید .
 

سوال 20-- : با سلام : خواهان در مورخه 4/2/2536 قولنامه ای مبنی بر خرید یک هزار متر مربع از زمین نسقی و زراعتی به مبلغ هر متر 50 ریال معادل با 5 تومان منعقد نموده واز تاریخ انعقاد قرار دادتا حال ثمن پرداخت نگردیده و حدود اربعه مندرج در سند حدود کل اراضی زراعتی نسقی می باشد ، خواهان دادخواستی به الزام به مفاد قولنامه به طرفیت اینجانب مطرح نموده ، با توجه به اینکه خواهان قبلا" طی شکوائیه کیفری به اتهام فروش مال غیر شاکی گردید که دادگاه حکم به برائت صادر نموده س1- عدم پرداخت ثمن معامله چه تاثیری در روند پرونده دارد س 2- صدور حکم کیفری چه تاثیری در پرونده حقوقی دارد س 3- با توجه به اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهری قرار دا رد استناد به قانون منع فروش و واگذاری اراضی خارج از محدوده تاثیری در پرونده دارد یا خیر ؟
 

پاسخ : با سلام 1-عدم پردخت ثمن ، تأثیری در صحّت معامله ندارد 2- با توجه به کیفیت دعوی ،پرونده کیفری شما تأثیری در پرونده حقوقی شما ندارد 3- آن نیز تأثیری ندارد .
 
سوال 21-- : اینجانب با دو نفر از بستگان نزدیکم در خرید و ساخت خانه ای در زادگاهم از ابتدای سال 1383که درآنجا ساکن نمی باشم، مشارکت کردم .در اواسط کار یکی از شرکا به رحمت خدا رفتند .بواسطه اینکه فرزنان آن مرحومه با توجه به مشکلات انحصار وراثت ومالی از مسئله ساخت خانه صرف نظر کرده و ابتدا قرار شد با همان قیمت ملک یکی از واحدهای ساخته شده را در نهایت بردارند .ولی پس از مدتی تقاضای فروش را داشتند،شریک دیگر قرار شد با آنها در مورد نحوه فروش 1/3 زمین با شرایط خاص مورد توافق دو شریک بازمانده مذاکره کند ولی برخلاف نظر اینجانب قولنامه ای را با انها بستند وپس از آن در فرستادن صورت حساب ها علی ارعم اصرارهای تعلل کرده در حال حاضر مدعی هستند 2/3 ملک متعلق به ایشان است .با توجه به اینکه اینجانب تا چند ماه مانده به اخر کار(آبان ماه ) نصف نصف در ساخت خانه مشارکت داشته و در حال حاضر هم بیش از 1/3 مورد ادعای ایشان هزینه پرداخت کردم سوال من اینست 1-آیا ایشان بدون اطلاع اینجانب میتوانستند چنین اقدامی انجام بدهند 2-باتوجه به اینکه سهم من از این ملک طبق قرعه کشی ابتدایی یک واحد کامل وفسمتی از واحد دیگر بوده و طبق قرار شفاهی بین سه شریک اولیه قرار بوده چنانچه شریکی قصد فروش واحد های مشاع را داشته باید الزاما به شریک همان مشاع بفروشد من چه میتوانم بکنم -

 پاسخ : هر گونه تصمیم و اقدامی در رابطه با املاک مشاع می بایست با نظر و موافقت کلیه شرکا به عمل آید و چنانچه در رابطه با موضوع بدون موافقت احدی از شرکا سایرین اقدامی نموده اند متضرر می تواند در رابطه با احقاق حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه نماید
 
سوال 22-- : آیا با حکم دادگاه انحصار ورثه می توان تقاضای صدور سند برای سهم خود نمود یا خیر. آیا باید در دادگاه دیگری تقاضای تقسیم اموال نمود و با تقسیم نامه تقاضای صدور سند نمود. جهت اطلاع برادر کوچکتر با همدستی یک بنگاه و فریب دادن یکی از خواهران منزل را 12 میلیون رهن داده و در تصرف مستاجر است. اثاثیه منزل را فروخته اند. همسر متوفی(نا مادری) دربدر شده و حقوق وی را نیز پرداخت نمی کنند. می گویند برای طرح دعوی در دادگستری باید وکیل گرفت و هزینه آن 5 میلیون تومان است. ما که توانایی پرداخت چنین پولی را نداریم چگونه می توانیم به دادگاه شکایت ببریم؟ و به حق خود برسیم (یک خواهر و یک برادر و نامادری). ترسمان این است که این بار ملک را با سندهای جعلی بفروشند.حد اقل اگر برای سهم خود سند مشاعی هم داشته باشیم بهتر است.

پاسخ : 1- با توجه به اظهارات جنابعالی که یکی از ورثه هستید چنانچه مورث شما دارای ملکی بوده است که از آن ملک سهمی به شما رسیده می توانید نسبت به سهم خود درخواست صدور سند به صورت مشاع نمایید 2- نسبت به کسانی که حقوق سایر ورثه را تضییع نموده اند می توانید علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نمایید و پرداخت هزینه وکالت بر اساس آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 ریاست محترم قوه قضائیه می باشد. 3- چنانچه قادر به تامین پرداخت هزینه حق الوکاله نمی باشید می توانید از مجتمع قضایی مربوطه یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه درخواست وکیل معاضدتی نمایید. سوال حقوقی : بنده در ازائ پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به یکی از دوستانم قرار است از ایشان


 سوال23-- : بنده در ازائ پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به یکی از دوستانم قرار است از ایشان یک وکالت بلا غزل بعنوان ضمانت در مورد آپارتمانی به ارزش 50 میلیون تومان که متعلق به اوست بگیرم.جهت جلوگیری از متضرر شدنم(در صورت عدم بازگشت پولم و یا غیر قابل فروش بودن آپارتمان و کلا هر چیزی که باعث وجود خلل در این کار میشود) چه کاری می بایست انجام دهم.
 
پاسخ : توصیه میشود که در کنار وکالت با حق فروش یک مبایعه نامه هم تنظیم نمائید.
 

سوال 24-- : محل تجاری مورد اجاره ایا بعد از اتمام اجاره به راحتی قابل تخلیه هست و ضمانت تخلیه چه می تواند باشد
 
پاسخ : اگر اجاره بدون سرقفلی و این امر در قرارداد اجاره قید شده باشد با انقضای مدت اجاره ملک با شرایط پیش بینی شده قابل تخلیه خواهد بود.
 

سوال 24-- : در یک ملک مشاعی (تجاری) , شرکای بنده بدون هیچ قراردادی با بنده متصرف ملک شده اند و مدتی میباشد هیچ گونه مبلغی بابت اجاره ملک به بنده نمی دهند. این در حالی است که بنده سند رسمی 5/1 دانگ مشاع را در اختیار دارم. حال بنده چگونه می توانم شرکای خود را که غیر قانونی متصرف شده اند از ملک بیرون کنم و ملک را به افراد دیگری اجاره دهم و هر کس به اندازه سهم خود اجاره دریافت کند. از زحمات ان مرکز کمال تشکر را دارم
 
پاسخ : در صورتی که شما صرفا خواستار اجاره هستید می توانید دادخواست مطالبه اجاره به میزان سهم خود را از دادگاه بخواهید.ولی اگر بدون اجازه شما ملک را به دیگری اجاره داده شما میتوانید دعوای تخلیه را علاوه بر اجور و هزینه دادرسی از دادگاه خواستار باشید.
 

سوال 25-- : در تکمیل سوال قبلی که عنوان کردم یکباب منزل مسکونی را با قولنامه خریداری نمودم و مقداری از ثمن معامله را پرداخت نموده و مابقی را مقرر شد موقع تحویل منزل بپرداذم .حال که فروشنده از گرفتن مابقی پول و تحویل منزل امتناع میکند .شما فرمودید دادخواست الزام به انجام تعهد بدهم .و سه نفر از همکاران شما فرمودند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وتحویل مبیع بدهم.ایا بین اینها تفاوتی وجود دارد .با کدام میتوان به نتیجه رسید .در حالیکه منازل منطقه قولنامه ای معامله میشود وفاقد سند رسمی است .
 
پاسخ : سر کار خانم شما در برگه دادخواست میتوانیدالزام به انجام تعهد و تحویل مبیع را توامان از دادگاه بخواهید مضافا اینکه میتوانید هزینه دادرسی را از دادگاه ذی صلاح خواستار شوید.
 

سوال 26-- : زمینی بصورت بایر بایر در روستا از قدیم الایام موجود بوده و محل باز ی کودکان و چرای دامها بوده است ظاهراً در سالیان قدیم(اصلاح اراضی) این زمین بهمراه زمینهای مجاور به اشخاص واگذار شده ولی بدلیل کیفیت پایین خاک و شن زار بودن و عدم امکان کشت هیچگاه احیاء نشده است .اکنون وراث آنها پس از این مدت طولانی ادعای مالکیت آنرا می نمایند . حکم مالکیت این گونه زمینها به چه صورت می باشد؟
 

پاسخ : با سلام ، ملاک در مالکیت ، سند رسمی میباشد .پس طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک ، مالک کسی است که نامش دفتر املاک اداره ثبت ، بعنوان مالک ثبت شده باشد .
 سوال 27-- : اینجانب زمینی خریداری نموده ام که مساحت آن طبق سند رسمی 300 مترمربع می باشد ولیکن هنگام متراژ مساحت ان 276 متر میباشد که مورد تایید قرار گرفته است فروشنده از هر گونه مسئولیتی سر باز میزند ومدعی است به همین شکل وبر اساس سند خریداری نموده است تکلیف چیست
 
پاسخ : اگر وفق سند خریداری نموده اید معامله صحیح است لیکن اگر 300 متر خریداری نموده و اکنون متراژ آن کمتر است حق فسخ دارید-یا اینکه معامله را با همین شرایط قبول و مابه التفاوت قیمت را دریافت نمایید-
 

سوال 28-- : اگر شخصی دارای سند رسمی مشاع باشد ایا می تواند برای کل ملک درخواست خلع ید کند( با توجه به تخلفات محرض و واضح شرکاء دیگر ) ؟باتشکر فرستنده : محمد احمدی پاسخ : خیر .شما میتوانید علیه کسانی که تخلفات محرز در ملک مشاع نموده اند در دادگاه صالحه دعوای مزاحمت به طرفیت افراد مورد نظر اقامه نمائید.
 

پاسخ : بله شما وفق مفهوم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می توانید تقاضای خلع ید نسبت به سهم مشاعی خود را نمایید ودر صورت اخیر از کل ملک خلع ید می شود لیکن تصرفات شما مشمول مقررات قانون مدنی است-
 

سوال 29-- : در تاریخ 15/10/85 منزل مسکونی خود را به مبلغ 14000000تومان فروختم و نصف مبلغ را نقدا دریافت نموده و مابقی را قرار شد در تاریخ 30/11/85موقع تحویل منزل دریافت نمایم.یکماه بعد به دلیل افزایش 5میلیون تومانی قیمت خانه ام پشیمانی خود را به بنگاه اعلام نمودم چون طبق بند 5 قرارداد عنوان شده هر کدام از طرفین که پشیمان شود باید مبلغ 300000تومان به طرف مقابل بپردازد .ولی از طرف بنگاه اعلام شد منظور ما از پشیمانی 24ساعت میباشد .حال من چه اقدامی باید بکنم.با تشکر
 

پاسخ : افزایش قیمت بعد از انجام معامله نمی تواند دلیلی برای فسخ از ناحیه فروشنده باشد -بیع قطعی است و طرفین باید به تعهدات خود عمل نمایند-

سوال 30-- : با سلام و عرض خسته نباشید من اپارتمانی رو پیش خرید کردم و بر اساس تعهدات به نعهدم عمل کردم . در زمان تحویل متوجه شدم که این اپارتمان کج هست یعنی میزان انحراف بطوری هست که پروانه پایان کار هم صادر نمیشهو شهرداری پیگیری کرده و بدلیل عدم صدور پروانه کارشناسان نظام مهندسی گفته ان که استحکام بنا دارد و مشکلی از نظر سازه ای ندارد حدود دوسال هست معمله کردم و حدود یکسال هست تحویل گرفتم. با فرشنده صحبت کردم گفت مشکل من نیست و کارشناس ناظر مقصر هست و میبایست تعهدات رو انجام میداد ونظارت میکرد. کارشناس ناظر هم میگه کارفرما بدون تائید من ادامه داد و ساخت تا اخرین مرحله من دیدم کج درست شده است. به نظر شما من باید چکار کنم؟ و از سوی کارفرما اگر شکایت بشه کارشناس ناظر محکوم میشه و باید خسارت بده؟و از سوی دیگر نمیتوان که اپارتمان 4 طبقه رو که به حالت طبیعی اورد. خواهشمند است راهنمایی و یا چگونگی طرح دعوی رامطرح فرمائید. ممنون از راهنمایی شما موفق باشید.خدا نگهدارتان
 

پاسخ : در این رابطه جنابعالی با فروشنده آپارتمان مواجه هستید و چنانچه در خصوص مورد مشکلی باشد مسئله متوجه وی می باشد و در این رابطه می توانید در مرجع قضایی ذیربط به طرفیت فروشنده اقامه دعوا نمایید.
 

سوال 31-- : در سال 82 دو پلاک مغازه توسط شهرداری به عنوان طرح تفصیلی پارکینگ عمومی تخریب شده و معوضی به مالک داده نمی شود.به چه مرجعی و تحت چه عنوانی میتوان اقامه دعوا کرد.
 

پاسخ : با توجه به مفاد قانون نحوه تملک ارضی مورد نیاز شهرداری و سایر قوانین موضوعه ، در خصوص مورد می توانید جهت اخذ زمین معوض یا بهاء آن به قیمت روز در دادگاه عمومی مربوطه اقامه دعوا نمایید.
 سوال 32--: اپاتمانی درتاریخ7/10/85 به مبلغ 26500000تومان طی مبایعه نامه ای خریدم که مبلغ5500000تومان ابتدای قرداد پرداخت نمودم قرار محضر 20/10/85 در ضمن6000000تومان مالک اجاره نموده تا تاریخ 30/7/86 مابقی پول هنگام تنظیم سند در دفتر خانه پرداخت شود . پس از بازدید کارشناس جهت دریافت وام معلوم شود که سند این واحد باواحد بغلی جابجا شده است پس از مذاکره با همسایه جهت تعویض سند. همسایه به مدت 45 روز فردای انروز به ماموریت خارج از کشور رفتند اینجانب موضوع را به صاحب خانه گفتم قرار شد تنظیم سند بعد از بازگشت همسایه انجام شود بعد از بازگشت همسایه جهت جابجایی سندمراجعه نمودم که در این موقع صاحب خانه ادعا میکند که مبلغ باقی مانده مدت 2ماه در دست اینجاب مانده به همین علت اینجانب ضرر کرده و از طرفی بنگاه در ان زمان قیمت این واحد را پایین اعلام کرده پس من این معامله را قبول ندارم در صورتی کلیه کارها طبق مفاد مبایعه انجام شده وحق فسخ قرار داد 5000000 میباشد ایا مالک میتواند این مبایع نامه را فسخ نماید در صورتی سند خانه ایشان اشکال داشته و در ضمن نیز قیمت ملک را بالاتر برده وادعا کند اگر این واحد را میخواهید باید مبلغ 5000000روی پول او بگذاریم خواشمندم اینجانب را راهنمایی نمایید که چگونه میتوانم به خانه ای که خریدهام دست یابم با تشکر از شما
 
پاسخ : با توجه به متن سوالی که مرقوم فرموده اید طرفین معامله ملزم به رعایت مفاد مبایعه نامه و تعهدات مربوطه می باشند و چنانچه فروشنده از تحویل مبیع ( آپارتمان) امتناع می نماید یا اینکه سند آن را به نام جنابعالی انتقال نمی دهد می توانید به منظور الزام وی به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی علیه وی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی ذیربط نمایید.
 سوال 33-- : با سلام آیا اعتراض به حکم در دادگاه های تجدید نظر ودیوان عالی کشور هزینه ی زیادی دارد ؟چقدر زمان می برد؟با تشکر
 

پاسخ : در مسایل حقوقی تا ده میلیون ریال سه درصد ومازاد بر ان چهار درصد ودر مسایل کیفری در حدود ده هزار ریال
 

سوال 34-- : جناب آقای قراخانلو با سلام و عرض خسته نباشید خواهشمندم در رابطه با مشکل بنده حقیر را راهنمایی فرمایید --- بنده در تاریخ 21/10/85 ملکی را به ارزش 74 میلیون خریداری و مبلغ 59 میلیون تومان به فروشنده پرداخت نمودم و مقرر گردید 15 میلیون مابقی در دفترخانه به تاریخ 30/11/85 پرداخت شود حال با توجه به اینکه 15 میلیون باقی مانده بنده وام بانک مسکن می باشد و ملک خریداری شده نیز دارای وام از بانک اقتصاد نوین می باشد فروشنده از فک سند مورد اشاره امتناع می ورزد(بانک مسکن به سند فک شده از بانکهای دیگر وام می دهد) بطوریکه بنده برای دومین بار مجبور به تغییر مبایعه نامه شدم و تاریخ دفترخانه آن را به 15/12/85 موکول نمودم حال با توجه به اینکه جهت استفاده از وام مسکن زمان بنده بسیار محدود می باشد و امکان سوخت شدن وام بنده وجود دارد خواهشمند است در این خصوص ابراز لطف نموده و بنده را راهنمایی فرمایید. با تشکر فراوان
 

پاسخ : معامله نسبت به عین مرهونه بدونه موافقت بانک اشکال دارد و حتی بانک می تواند ابطال آنرا درخواست نماید -معهذا شما در موعد مقرره به دفترخانه مراجعه و گواهی عدم حضور فروشنده را اخذ نمایید و چنانچه وجه تخلفی در نظر گرفته اید آنرا مطالبه نمایید -در هر حال امتیاز وام شما محفوظ است -ارشادا اگر طرف شما به تعهدات خود عمل ننموده و امیدی به حسن نیت وی ندارید با تراضی نسبت به فسخ و اقاله اقدام نمایید تا در آینده دچار مشکلات قانونی نشوید-
 

سوال 35-- : با سلام .ایا با قولنامه میتوان دادخواست تحویل مبیع داد .چون در شهرمان با وکیلی مشورت کرده ام و ایشان گفتند برای این کار باید زمینی که خریده ام سند داشته باشد .در حالیکه زمین را قولنامه ای خریده ام و سند ندارد.
پاسخ : اگر در اصل بیع اختلاف نباشد و حدود اربعه ملک معلوم باشد بله میشود-
 سوال36-- : لطفا" بفرمایید وکالت نامه بلاعزل به دو نفر وکیل از جانب یک نفر در صورتیکه یکی از وکیلان فوت نماید، چه حکمی دارد؟
 

پاسخ : وفق بند 3 ماده 678 قانون مدنی وکالت با جنون یا موت وکیل یا موکل باطل می شود -نتیجتا وکالت وکیلی که فوت شده باطل و وکالت دیگر به قوت خود باقی است-
 


سوال 37-- : به نام خدا احتراما آیاتمامی مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال1353 به قوت خود باقی است یابرخی از آن ؟ اگر پاره ای از مواد کماکان اعتبار دارند این مواد کدامند وچرا ؟ باتشکر فراوان .
 
پ

پاسخ : قوانین سابق که بموجب قوانین لاحق نسخ نشده باشد یا غیر مشروع بودن آن از ناحیه شورای نگهبان اعلام نگردیده باشد به قوت خود باقی است.
 

سوال 38-- : بسمه تعالی باسلام .اگر ساختمانی بدون پروانه- در 10 سال پیش ساخته شده باشد(چون در داخل شهر بودن آن شک بوده وشهر داری هم مانع ساختن بنا نشده است)آیا فعلا شهرداری میتواند :1-پروانه ساخت آن را صادر کند؟ و.2- به نرخ امروز جریمه دریافت نماید؟(مثلا به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری) متشکر
 

پاسخ : اگر ساختمان ساخته شده باشد برای اقدامات بعدی پایان کار نیاز خواهد بود. برای گرفتن پایان کار در صورت وجود خلاف، جریمه های مربوطه به نرخ زمان پایان کار محاسبه خواهد گردید.
 
سوال 39 : باسلام.پدر اینجانب در زمان حیات خود دارای مغازه ای بود که سند سرقفلی آن به صورت اجاره نامه ای بود که در آن 2دانگ به نام خودش و 4 دانگ دیگر به نام 2نفر دیگر است.پدرم در سال74 آن 4دانگ دیگر را به صورت جداگانه خریداری میکند و از آن 2 نفر وکالت بلاعزل میگیرد.پس از فوت پدرم ما متوجه شدیم که یکی از آن 2دانک مبایع نامه ندارد و فقط دارای وکالت بلا عزل به نام پدرم است واین در حالی است که فروشنده این دو دانگ حاضر به انتقال آن به ما نیست و ادعای 2دانگ خود را کرده است و این در حالی است ادره دارایی برای گرفتن مالیات بر ارث پدر اینجانب را به عنوان مالک6دانگسرقفلی در زمان حیات میشناسد.ضمنا فروشنده مذکور دو دانگ خود را با شخص دیگری معامله کرده است.لطفا راهنمایی کنید
 

پاسخ : با سلام . مشخص نکرده اید که آیا معامله بین پدر شما و شریک وی ، با اجازه مالک عرصه و اعیانی صورت گرفته یا خیر . در هر صورت اثبات وجود هر واقعه، نیاز به دلیل دارد . اگر شما شاهد بر وقوع معامله یا دلیل دیگری داشته باشید ( حتی مالک مغازه میتواند شهادت دهد ) میتوانید مالکیت خود را به اثبات برسانید و الا خیر . تشخیص اداره دارای دلیل مالکیت کسی نمیباشد .
 

سوال 40-- : ملکی قدیمی تفکیک شده دارای دیوار مشترک قید شده در سند، وراثین ملک بدلیل فرسوده بودن ملک، قصد تخریب و نو سازی ملک را دارد. اما ملک مجاور چنین قصدی ندارد و بعنوان آشپزخانه رستوران از آن استفاده می کند و بدلیل اینکه ساختمان ملک مجاور روی کل دیوار مشاع به ابعاد 60 سانتی متر و بطول 15 متر که 8 متر مربع می شود ، قرار دارد، بنابراین امکان تخریب دیوار مشاع وجود ندارد. در هر صورت 4 متر از این ملک در ملک مجاور می افتد و مطمئنا ملک مجاور بعد از تخریب با دستور شهرداری این 4 متر را جزء ملک خود خواهد کرد. با توجه به اینکه ملک متعلق به صغیر و یتیم می باشد، حکم این 4 متر چیست و چگونه می توان حق آن را گرفت؟
 

پاسخ : وفق ماده 576 قانون مدنی اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین طرفین است و همچنین وفق ماده589 همان قانون هر شریک مال می تواند تقاضای تقسیم نماید مگر مواردی که تقسیم بموجب این قانون منوع باشدو... بموجب ماده593 همان قانون ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارتست از نقصان قیمت فاحش بنحویکه قابل مسامحه نباشد فلذا اگر تقسیم و به تبع آن تخریب موجب ضرر و زیان باشد تقسیم امکان ندارد-بهتر است مصالحه نمایید-
 
سوال 41 : با سلام 1-اگر فردی توسط وکیل خود ملکی را قولنامه کند اما قبل از انتقال ملک به صورت قطعی فوت کند آیا خریدار می تواند مورد معامله را به ملکیت خود در آورد یا قولنامه باطل است؟
پاسخ : با سلام فوت وکیل در ماهیت عقد بیع و الزام اور بودن ان خللی ایجاد نمی کند موفق باشید

سوال 42 : حدود 11 سال گزشته من اقدام به خرید 200 متر از زمین متعلق به پدرم با سند عادی از کل 600متر نمودم متاسفانه چندی پیش پدر م اقدام به دریافت وام نمود و کل سند زمین را در ضمانت بانک قرار داد حال آیا من چه اقدامی باید در جهت دریافت سند به نام خودم بکنم . با توجه به اینکه بانک مخالف تنظیم سندمیباشد .

پاسخ : می توانید در خصوص دریافت سند دادخواست به الزام فروشنده به فک رهن از ملک فروخته شده و نیز الزام وی به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله نسبت به سهم خود از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک نمایید..

سوال 43 : با سلام .اینجانب مغازهای را 2 سال گزشته خریداری کردم .پس از مدتی به دلیل آتشگرفتن مغازه همسایه مغازه من نیز سوخت .با توجه به اینکه مالک کلیه مغازه ها یک نفر میباشد آیا پس از تغییر شغل بعد از اتش سوزی وی میتواند تقاضای تخلیه نماید ،درغیر این صورت نیز من میتوانم تقاضای مطالبه خسارت نمایم (از مالک با توجه به فاکتورهای تقدیمی)

پاسخ : تغییر شغل یکی از مواردی است که مالک می تواند براساس آن تقاضای تخلیه ملک استیجاری تجاری را بنماید و در خصوص آتش سوزی مغازه ها چنانچه تقصیری متوجه مالک ملک نمی باشد موجبی برای مطالبه خسارت از وی وجود ندارد.

سوال45: با سلام اینجانب یک واحد آپارتمانی در مجتمع مسکونی متعلق به کارکنان شرکت نفت خریداری کرده ام که هنوز برای آنها سند صادر نگردیده است. حال پس از گذشت یک سال از عقد قرارداد به صورت وکالت محضری، آیا مسئولین تعاونی می توانند با وضع قوانین جدید، مبلغ 1200000 تومان بابت انتقال سهام از عضو قبلی به اینجانب طلب کنند. پیگیری این مسئله را از طریق چه مرجعی می توان انجام داد؟ با تشکر

پاسخ : تعاونی حق وضع قانون را ندارد فقط اعضای تعاونی بر اساس مصوبات مجمع عمومی و مقررات حاکم بر تعاونی می توانند در چارچوب مقررات قانونی نسبت به اعضا خود اقدام نمایند و مشکلات مربوط به تعاونی ها بدوا از طریق ادارات کل تعاون قابل پیگیری می باشد.

سوال 46: پدر اینجانب مالک یک ملک کلنگی در تهران بوده که در سال 80 جهت ساخت و ساز با 2 نفر مشارکتنامه تنظیم نمود و سپس چهار و نیم دانگ از مالکیت خود را به نام 2 نفر سازنده هر یک 5/1 دانگ و اینجانب و مادرم هر یک 75/0 دانگ انتقال رسمی داد . در ابتدا مقرر بود که 4 طبقه تکواحدی احداث شود که 2 طبقه متعلق به سازندگان و 2 طبقه متعلق به پدرم ، اینجانب و مادرم باشد و جهت تنظیم تقسیم نامه نیز توافق شفاهی شده بود . در حین ساخت و ساز ، طرفین مشارکتنامه مقرر نمودند که 5 طبقه تکواحدی احداث شود و سازندگان بابت سهم 5/1 دانگ پدرم از طبقه پنجم مبلغی به او پرداخت نمودند . سازندگان در سال 81 طبقه پنجم ملک را به شخصی فروختند . اینجانب و مادرم نیز به اصرار سازندگان ، ساعاتی پس از پایان مجلس عقد و تنظیم مبایعه نامه ، در محل مشاور املاک ذیل مبایعه نامه را به عنوان شاهد امضاء نمودیم . اواخر سال 85 مطلع شدم که خریدار آپارتمان مذکور ، سند مالکیت آنرا اخذ نموده است . پس از سوال از شخص خریدار فهمیدم که وی سال 84 دادخواستی بر علیه تمامی 5 نفر مالک ارائه نموده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند که در جلسه دادگاه فقط خریدار و پدر بنده حاضر شده اند و نسبت به اینجانب و فروشندگان آپارتمان رای غیابی صادر شده است که بلافاصله دادخواست واخواهی ارائه نمودم . حالا سوال بنده این است که : 1- با توجه به اینکه در زمان معامله ، اینجانب نسبت به مالکیت 75/0 دانگ در آپارتمان مذکور جاهل بوده ام و شرکاء بنده این مسئله را کتمان داشته اند ، و امضاء ذیل مبایعه نامه بنده صرفا به عنوان شاهد بوده ، آیا ادعای اینجانب مورد قبول دادگاه قرار می گیرد و واخواهی اینجانب پذیرفته می شود ؟ 2- با توجه به اینکه بنده معامله سهم خود را در آپارتمان مذکور اجازه ننموده ام و نسبت به آن اعتراض دارم ، آیا دادگاه خواسته اینجانب مبنی بر طلب اصل مال (سهم 75/0دانگ) یا ثمن آن به نرخ روز را می پذیرد ؟‌ از اینکه پاسخ سوالم را سریعتر خواهید داد سپاسگذارم

پاسخ : با توجه به اینکه رای دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی غیابی بوده حق واخواهی از رای مذکور را داشته اید که اظهار می دارید نسبت به آن واخواهی نموده اید که می بایست در این رابطه همان امر را تا حصول نتیجه پیگیری نمایید و به فرض اینکه جنابعالی بعنوان مالک در ملک مذکور دارای مالکیت می باشید نسبت به سهم خود ذینفع می باشید که بمنظور احقاق حق خود از طریق دادگاه صادر کننده رای فوق الاشعار می توانید موضوع را تعقیب نموده و با ارائه دلائل و مدارک کافی به حق خود نائل آیید.

سوال 47: به نام خدا بااحترام آیا برای ابطال معامله مال غیر منقول خواهان می تواند خودش دادخواست را امضاکند یا نیاز به انتخاب وکیل است؟
پاسخ : با توجه به ایین نامه الزامی شدن وکالت در صورتی که خواسته بیش از 5میتیون تومان باشد انتخاب وکیل الزامی است

سوال 48 : با سلام ما میخواهیم خانه ای خریداری کنیم ولی به علت کمبود پول باید کسری پول را از طریق خرید وام بانک مسکن جبران کنیم ودر این صورت سند خانه به اسم فروشنده وام میشود وبه ما وکالت میدهند حال میخواستم بدانم فروشنده وام میتواند کلاهبرداری کند وما برای بهوجود نیامدن مشکل باید چکار کنیم باتشکر

پاسخ : هرچند که اینگونه معاملات خطرناک است واگر راه دیگری ندارید می توانید علاوه بر اخذ وکالت نامه محضری بلاعزل مبایعه نامه تنظیم نمایید و وبه امضای فروشنده وشهود ووراث وی برسانید قاعدتا ملک در رهن بانک خواهد بود پس از فک رهن وپرداخت اقساط می توانید حسب مورد زمان تنظیم سند رسمی اقدام نمایید دریافت اسناد تضمینی هم می تواند به نفع شما باشد

سوال 49 : به نام خدا وباسلام واحترام قطعه زمینی است مشاعی که بین چند نفر مشترک است.برای تقسیم یا تفکیک این زمین چه راه حل قانونی را پیشنهاد می فرمایند؟ متشکر

پاسخ : با سلام مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک و تقاضای افراز و تصمیم گیری بر مبنای نظریه واحد ثبتی موفق باشید

سوال 50 : اگر یکی از مالکین مشاعی سهم خود را بصورت مفروز و معین بدون رضایت سایر مالکین با سند عادی معامله کند.آیا چنین معامله ای کلا"باطل است یا فقط نسبت به سهم سایر مالکین که معامله را تنفیذ ننموده اند باطل میشود؟
پاسخ : وفق ماده583 قانون مدنی هر یک از شرکا می تواندبدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید-

سوال 51: با سلام در یک مبایعه نامه اثر امضاء معتبر است یا اثر انگشت؟ آیا می شود در یک مبایعه نامه از بین خریدار و فروشنده که هر دو اثر امضاء دارند فروشنده اثر انگشت هم بزند؟ با تشکر

پاسخ : هم امضا اعتبار دارد و هم اثر انگشت و کسی که سندی را امضا نموده باشد سپس اثر انگشت هم بزند اشکالی ایجاد نمی نماید.

سوال52: با سلام در یک مبایعه نامه اثر امضاء معتبر است یا اثر انگشت؟ آیا می شود در یک مبایعه نامه از بین خریدار و فروشنده که هر دو اثر امضاء دارند فروشنده اثر انگشت هم بزند؟ با تشکر

پاسخ : با سلام هرچند که سوال تا حدودی ابهام دارد اما اصل این است که طرفین قرارداد وشهود انرا امضا کنند اما اگد سواد نداشته باشند بلید فرد با سواد ومورد اعتماد طرفین مفاد نوشته را برای انهابخواند وتفهیم نماید واین تفهیم در متن سند قید شود واثر انگشت در روی قراداد زده شود درهر صورت نحوه اثبات اثر انگشت از امضا راحتر ومطمئن تر است موفق باشید

سوال 53: حدود دو ماه پیش و در اوج گرانی مسکن، آپارتمانی را در بنگاه املاک خریداری کردیم و طبق برنامه هفت میلیون تومان بصورت پرداخت اولیه به فروشنده پرداخت کردیم، و قرار شد پس از تشکیل پرونده و اخذ وام 18 میلیون تومانی مابقی پرداخت را در محضر و پس از انتقال سند قطعی پرداخت نمائیم. لذا به دلیل عدم پیش بینی زمان اداری لازم، به پیشنهاد فروشنده تاریخ محضر مشخص نشد. اما بعد از مدتی فروشنده اعلام کرد که آپارتمان ایشان فاقد پایان کار است و در واقع حدود ده میلیون به شهرداری بدهکار است. از آنجا که وی هیچ گونه اقدامی در جهت تسویه بدهیهای خود انجام نداده و قیمت مسکن هم کلی گرانتر شده است، به ایشان اعتراض کردیم که وی اعلام کرد خواهان فسخ قرارداد است. خواهشمند است در مورد سوالات زیر مرا راهنمایی فرمائید: 1- آیا ایشان می تواند به صرف پرداخت ضرر و زیان پیش بینی شده قرارداد را فسخ نماید؟ 2- با توجه به اینکه بنگاه املاک تمام مدارک را برای تسویه حساب در اختیار وی قرار داده است، آیا می تواند آنرا درجایی دیگر به فروش رساند؟ 3- آیا با مراجعه به دادگاه می توان مدارک را از وی گرفته و او را مجبور به ایفای تعهدات نمود؟ 4- چه مسئولیتهایی متوجه بنگاه امکال خواهد بود؟ با تشکر فراوان

پاسخ : با سلام اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد باشد خیر 2 اگر به 2 نفر بفروشد قابل تعقیب است 3در حدود توافقات انجام شده می توان الزام وی را از دادگاه خواست 4 به نظر نمی رسد بنگاه مسئولیتی داشته باشد

سوال 54: آیا مالک یک آپارتمان می تواند حق خود از مشاعات را به مالک دیگری صلح دهد (پشت بام) و سپس ملک خود را بدون اطلاع به خریدار بفروشد؟ در این صورت خریدار باید مدعی فروشنده شود یا دعوی رفع تصرف مشاعات را مطرح نماید.

پاسخ : با سلام جواب بخش اول سوال شما منفی است در صورتی توافقی بین مالکین شده باشد دعوت هر دوی انها به دعوی ضروری به نظر میرسد موفق باشید

سوال 55: باسلام...لطفا در خصوص مالکیت اتباع خارجی در ایران توضیح بفرمایید. آیا بر طبق قوانین ما یک فرد خارجی در ایران قادر به خرید ملک ( خانه یا مکان تجاری) و یا اتومبیل بنام خودش میباشد؟ و همچنین آیا اجازه کسب مجوز کار را خواهند داشت؟...با تشکر

پاسخ : با سلام بر اساس قانون استملاک اشخاص خارجی در ایران خارجیان بعد از کسب مجوز وتایید با نک مبنی بر انتقال ارز و دادن تعهد می تو انند استملاک نمایند موفق باشید


  
نویسنده : احمد رضازاده ; ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۸
تگ ها :

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com   
نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۸
تگ ها :